INWELD CONSULTING, s.r.o.

INWELD CONSULTING, s.r.o.
Študentská 30
917 01 TRNAVA
Tel.: +421 33 3906943
Mobil: +421 905 287 226

E-mail: inweld.office@inweld.eu
INWELD CONSULTING, s.r.o.
Komplexné služby vo zváraní, materiálovom inžinierstve a diagnostike materiálov

Na aké oblasti sa zameriavame?

 • zváranie : to nie je iba o samotnej činnosti a zváračoch, ale predovšetkým o vhodnej technológii, procese a zariadeniach vrátane cielene vypracovanej zváračskej dokumentácii, technologických postupoch a v neposlednom rade aj o koordinácii a riadení
 • materiálové inžinierstvo : veľmi dôležité, najmä čo sa týka návrhu alebo výberu vhodných materiálov do technickej praxe s ohľadom na ich požadované vlastnosti
 • nedeštruktívne skúšanie : v praxi silne podceňované, no pri správnom návrhu predstavuje optimálny spôsob zisťovania chýb v celej rade materiálov a spájaných súčastí bez ich porušenia či sa jedná o výrobu, prevádzku alebo oblasť služieb
 • vzdelávanie a kvalifikácia : tvorí základ v príprave a odbornom raste pracovníkov, zameraných na zváranie alebo nedeštruktívne skúšanie podľa národných či medzinárodných štandardov

Vzbudili sme Váš záujem?

Pozrite si naše riešenia v oblasti poskytovaných služieb

TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA

 • Návrh technológie zvárania a zostavenie technologického postupu zvárania v súlade s výrobnou dokumentáciou
 • Výber základných a prídavných materiálov pri návrhu konštrukčného uzla
 • Vypracovanie zváracích postupov výrobcu WPS podľa noriem radu STN EN ISO 15609 a STN EN 1011
 • Koordinácia zvárania a zváračských prác podľa normy STN EN ISO 14731 medzinárodnýcm zváračským inžinierom s kvalifikáciou IWE
 • Výkon inšpekčnej činnosti vo zváraní v súlade s normami STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834 medzinárodným inšpektorom zvárania s kvalifikáciou IWI-C
 • Zabezpečenie skúšok na schválenie postupov zvárania podľa noriem STN EN ISO 15607, STN EN ISO 15614 a na zváranú oceľovú výstuž podľa noriem STN EN ISO 17660-1,-2

NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE

 • Výkon nedeštruktívnej kontroly zvarových spojov a základných materiálov (odliatky, výkovky, tvárnené výrobky a tepelne spracované súčasti) kvalifikovaným personálom aplikáciou povrchových (vizuálna, kapilárna a magnetická kontrola) a objemových (kontrola ultrazvukom alebo prežarovaním) metód skúšania
 • Skúšanie tesnosti a zisťovanie netesnosti (úniku) objektov na prepravu a skladovanie
 • Návrh metód nedeštruktívneho skúšania, vypracovanie návodiek a pracovných postupov pre nedeštruktívnu kontrolu
 • Supervízia a dozor pri výkone nedeštruktívnych skúšok

VZDELÁVANIE A KVALIFIKÁCIA PERSONÁLU

 • Školenie a periodické preškoľovanie zváračov z bezpečnostných ustanovení vo zváraní podľa noriem radu STN 050601, STN 050610 a STN 050630
 • Kvalifikácia zváračského personálu - výkon skúšok podľa noriem STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5, STN EN ISO 14732 a STN EN ISO 13585
 • Dopľňujúce školenia a preškoľovania personálu na tlakové zariadenia podľa smernice Európskeho parlamentu 2014/68/EÚ a NV č. 1/2016 Z.z.
 • Školenia personálu v nedeštruktívnom skúšaní podľa normy STN EN ISO 9712 a STN EN 13100 v metódach VT, PT, MT, ET, UT, RT a LT pre prvý a druhý kvalifikačný stupeň (v sektoroch výroba a spracovanie kovov, priemyselná výroba, služby a železničná doprava)

DIAGNOSTICKÉ A EXPERTÍZNE ČINNOSTI

 • Vypracovanie expertíznych posudkov a skúškových správ na vybrané objekty a zariadenia alebo ich súčasti, ktoré majú rozhodujúci podiel na celkovú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť
 • Služby materiálovej diagnostiky zváraných konštrukcií dlhodobo prevádzkovaných objektov na elimináciu rizík ich medzného stavu
 • Stanovenie technického stavu objektov bezdemontážnymi nedeštruktívnymi metódami a prostriedkami
 • Analýza príčin porušenia objektov v prevádzke

PREDAJ, SERVIS A PORADENSTVO VO ZVÁRANÍ A NEDEŠTRUKTÍVNOM SKÚŠANÍ

 • Zváracia technika v rámci obchodného zastúpenia spoločnosti MERKLE Schweißanlagen-Technik GmbH
 • Prídavné materiály na zváranie oblúkovými procesmi, spotrebné príslušenstvo a ochranné pomôcky
 • Prístroje, špeciálne zariadenia, meradlá a prostriedky pre nedeštruktívne skúšanie


MERKLE zváracia technika - informácie a aktuálne ponuky zváracích zdrojov

MERKLE: Zváracie zariadenia. Zváracie horáky. Automatizácia.

Dokonalosť a rýchlosť sú pri zváraní kritické faktory úspechu. S Merkle sa vďaka špičkovým technológiám posuniete vždy o krok dopredu. Urobte ďalší krok: očakávame Vás!